റീത്ത് ആവശ്യമുണ്ടോ?

റീത്തുകൾ ലഭ്യമാണ്. വിവിധ തരം പൂക്കൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച റീത്തുകൾ ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു. റീത്തു സമർപ്പിക്കുന്നവരുടെ പേരും ഭംഗിയായി അച്ചടിച്ച്, (ഡിറ്റിപി ചെയ്ത്) അതിനോടൊപ്പം വയ്ക്കുന്നതാണ്. അതേ ദിവസം തന്നെ ഡെലിവറിചെയ്യുന്നു.
ഞങ്ങളുടെ കളക്ഷൻ കാണുക

റീത്തുകൾ

https://www.rosatvm.com/product-category/wreaths

കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും സേവനം, ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ലഭ്യമാണ്.

We deliver Wreaths to Any Location in Kerala :

Thiruvananthapuram, Kollam, Pathanamthitta, Alappuzha, Kottayam, Idukki, Ernakulam, Thrissur, Palakkad, Malappuram, Kozhikode, Wayanad, Kannur, Kasaragod

Same Day Free Delivery | Cash on Delivery

റീത്തുകൾ ഓൺലൈൻ ആയി ഓർഡർ ചെയ്യാം

റീത്തുകൾ ഓൺലൈൻ ആയി ഓർഡർ ചെയ്യാം.
റീത്തുകൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന അതേ ദിവസം ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നു. പ്രധാന ടൗൺഷിപ്പുകളിൽ നിന്നു 6 കിമി വരെ ഡെലിവറി ചാർജ് സൗജന്യം.